Správnékompostování


V pr.bhuhu sechs se na zahradách,ať už malchch jako kapesník,anebo velikchch,rozlehlchch,nahromadí pomrrn h hodnch rostlinnchch materiálny,látek,které jsou následn. kompostovány. Kompostování zu Foto všeho rostlinného odpadu však vyžaduje od zahrádká.und určitou míru pesesnosti,zárove auf opatrnosti. Jde o zu,še některé rostliny jsou pro kompostování problematické,ein Beitrag von dobré je kompostovat samostatně. Zrovna tak von se měly odstračovat rostlinné zbytky von brukvovité zeleniny nach rovně und kompostovat samostatně.

Kompost

Většina druhina zeleniny patíí und čeledi brukvovitchch,napííklad rzzné druhy dredkví,napedkvičky. Zvláště und těchto brukvovitých druhů zeleniny Museum in der Nähe von velmi opatrní. zahrada mlala bるt zaるízena nimmt von V podstat韓国, aby se brukvovité zeleniny pststovali pouze na stejném záhonu, každ p pát韓国 Korea. Problém s tím zu druhem zeleniny totiž je,že když se pststuje pííliš často vadad座座 sebou tak se nám naší zeleniny mnaže vplížit rostlinná choroba,patogen plasmodiophora brassicae (dt. Této rostlinné choroby se mžže zahradká z zbavit zase pouze tak, když čty.ich bin roky座 sebou nebude na odpovídajícím záhonu pststovat žádnéededkve. znamená,že se nep sestují žádné brukvovité rostliny během čtyna lassen Sie na jednom,tom stejném záhonu. Avshak Khojice Patoj Nimm mich Burkhovite Zelenny. Zajímavé je,že gegen mnoha odborných knihách und hořčice doporučuje jako dobrá meziplodina gegen zahradnictví,což und jeví jako velmi problematické,protože rostlinná choroba und také přenáší přes hořčici.

Kompostování

Podívá-li se zahradká nap napーíklad na rostlinn od odpad zededkviček,bude mít nejen spoustu Liste von rostliny,ale také spoustu steinー,nebo koíínkー,vhhonky i s königovmm balem. Listy von rostlin wird kompostují gemacht,pokud je kompostujeme ješt d dostatečn. vlhké,pimimícháme und nimi kompost njjakou zeminu. Steinig und seltsam von brukvovitěch rostlin potřebují na druhou Strand velice dlouhou dobu,nešzašnouhnít.

.